YoutubeFacebookLinkedinTwitter

   apple app2


    homojen


liangyou 03

   

     single_banner_rliangyoutx


ee_prog_banner

bf_prog_banner


 

 CD 收聽下載                                  <<返回

 

   zhuang 11026cheng 11026  福音系列     yue 11026 jian 11026

 

 

        4 135從沉淪到傑出

 

      從沉淪到傑出,從破碎到重建             

                                 讓袁幼軒偕父母與您分享他們的經歷

 

         袁幼軒,一位自認“天生”的同性戀者,如何由牙醫學院學生淪為癮君

           子、大毒梟?如何鈴鐺入獄?是什麼改變他,令他從罪犯成為神學院的

           講師?他的父母經歷婚姻危機,家庭面臨瓦解,母親更因兒子叛逆而意

           圖自殺。他父母的婚姻是如何重建?讓袁幼軒偕父母親與您分享他們的

           經歷。

                                                             

 

 

         {music}images/mp3/fuyin/cchlun{/music}

 

 

                                                                                                                                                                            <<返回